سونوگرافی کالر داپلر حاملگی

سونوگرافی کالر داپلر :


یک تست غیرتهاجمی است که میتواند برای تخمین جریان خون از عروق استفاده گردد. در اولتراسوند های معمولی از امواج صوتی برای تولید تصاویر استفاده میشود. ولی نمیتوانند جریان خون را نشان دهند. این تست به تشخیص اختلالات متعددی کمک مینماید.

    عروق اندام تحتانی و فوقانی : تعیین اختلالات شریانی (انسداد ، تنگی ، پلاک ) ، تعیین جریان خون تا عروق محیطی
      تعیین اختلالات وریدی ( لخته ، DVT ) و واریس
    عروق کاروتید و ورید های گردنی : یکی از عوامل ایجاد سکته های مغزی ، حرکت پلاک از عروق کاروتید می باشد. همچنین عامل بعضی از تظاهرات بالینی شامل سرگیجه ، سردرد ، اختلالات بینایی و شنوایی ، وجود و حرکت پلاک از محل شریان کاروتید میباشد.
    عروق کبدی : در بیماری سیروز ، تعیین هیپرتانسیون پورت به شیوه سونوگرافی کالر داپلر میسر میگردد.
    عروق مزانتریک و آئورت : یکی از علل درد های شکمی ، تنگی عروق مزانتریک می باشد. سونوگرافی بهترین وسیله غیرتهاجمی تعیین محل تنگی های مذکور است. سونوگرافی کالر داپلر روش تشخیصی موارد آنوریسم آئورت شکمی میباشد.
    عروق کلیوی : افزایش فشار خون از بیماری های شایع امروزه است. از عوامل افزایش فشار خون ، اختلالات عروق کلیوی میباشد. با بهره گیری از کالرداپلر ، میتوان اختلالات مربوطه را تشخیص داد.
    عروق کلیه پیوندی : سونوگرافی کالر داپلر از گزینه های مناسب جهت تعیین پس زدن کلیه پیوندی می باشد.
    عروق رحم و تخمدان : در موارد به خصوص ، وجود کیست های بزرگ تخمدانی و احتمال ترشن کیست یا ترشن تخمدان ، سونوگرافی کالر داپلر برای تشخیص بیماری های از این قبیل است.

با توجه به موارد فوق ، سونوگرافی کالر داپلر جایگزینی ایده آل برای روش های تهاجمی تر از قبیل آرتریوگرافی ( روشی که در آن ماده حاجب را مستقیما به شریان تزریق میکنند) و ونوگرافی ( روشی که در آن ماده حاجب را به ورید تزریق میکنند) خواهد بود.