سونوگرافی پستان و نواحی آگزیلاری دو طرف


 سونوگرافی پستان و نواحی زیربغلی دو طرف :
در  روش سونوگرافی پستان و نواحی آگزیلاری برای بررسی بافت پستان استفاده میشود. اولتراسوند بعنوان یک مکمل ماموگرافی (نه جایگزین آن) استفاده میشود. در زنان 30 ساله یا مسن تری که دارای علایم و شکایاتی در رابطه با سرطان پستان هستند ، نقطه آغازین بررسی ها ، انجام یک ماموگرام است.
اولتراسوند پستان در صورتی انجام میشود که ارزیابی بیشتر یافته های موجود در معاینه فیزیکی یا ماموگرام لازم باشد. در زنان با توده در پستان و سن کمتر از 30 سال ، که باردار هستند ، یا در حال شیردهی میباشند ، اولتراسوند ، نقطه آغازین در نظر گرفته میشود. در اینصورت اگر اولتراسوند نرمال باشد ، معمولا نیاز به انجام کار بیشتری نمی باشد. با این حال در صورت هرگونه شک به سرطان پستان ، ماموگرافی توصیه میگردد. اولتراسوند همچنین در ارزیابی نواحی زیربغل از نظر غدد لنفاوی غیرطبیعی بخصوص در مبتلایان به سرطان پستان مفید میباشد.