سونوگرافی احشای شکم


احشای شکم شامل کبد ، کیسه صفرا ، طحال ، پانکراس ، کلیه ها ، مجاری ادراری ، پاراآئورت و آدرنال می باشد.
که در سونوگرافی احشای شکم میتوان مشکلات و بیماری های مربوط به هر یک از ارگان های فوق را تشخیص داد و این موضوع در اتخاذ استراتژی مناسب برای درمان مورد استفاده قرار میگیرد.
نقش و کارايی سونوگرافی احشای شکم، در بررسی ضايعات داخل شکم و همچنين وجود مايع آزاد در شکم، به دنبال ترومای نافذ و غيرنافذ و همچنين مقايسه نتايج سونوگرافی، با سير بالينی و بخصوص نتيجه عمل جراحی غیر قابل انکار می باشد.