هرنی های اینگوئینال و نافی


 

در میان انواع فتق ها ، فتق های اینگوئینال از همه شایعتر میباشند و هنگامی رخ میدهند که بخشی از روده ، از بخش تحتانی شکم بداخل کشاله ران فشرده شود.
فتق نافی هنگامی رخ میدهد که بافت چربی یا بخشی از روده از طریق شکم در ناحیه ناف بیرون بزند. معمولا تشخیص با معاینه فیزیکی توسط پزشک صورت میگیرد ولی در صورتی که پزشک بخواهد روده را از نزدیک مشاهده نماید بخصوص در مواردی که دیگر قابل برگشت به محل خود نباشد ، از سونوگرافی استفاده میگردد. هر چند که انجام آن در تأیید تشخیص موارد بدون عارضه هم کمک شایانی مینماید.