اندازه گیری چربی زیرجلدی


افزایش بافت چربی زیر جلدی نواحی شکم ، ران ، بازو ، شانه و … یکی از معضلات در امر سلامت و تناسب اندام  میباشد.
خارج کردن چربی از بدن نیاز به اندازه گیری چربی زیرجلدی دارد و به شیوه های مختلفی میسر میگردد. جهت درمان و خارج نمودن چربی های اضافه بایستی از وضعیت چربی ها از نظر محل ، ضخامت و نوع چربی اطلاع داشت.
سونوگرافی شیوه ای نوین و کارآمد در اندازه گیری چربی زیرجلدی و تعیین دقیق محل ، ضخامت و عمق پیشرفت چربی زیرجلدی به حساب می آید.

موسسه تصویربرداری پزشکی دکتر هاشمی طاریقادر است ضمن تعیین دقیق محل و ضخامت چربی ، با ماکرگذاری روی تصاویر شما ، ناحیه موردنظر جهت خروج چربی توسط پزشک مربوطه را تعیین کند.