سونوگرافی عضلات و تاندون ها


از تصویربرداری اولتراسوند یا سونوگرافی عضلات و تاندون ها که بی خطر و غیرتهاجمی میباشد برای ایجاد تصاویر عضلات ، تاندون ها ، رباط ها و مفاصل در تمام بدن استفاده میگردد.
میتوان از سونوگرافی عضلات و تاندون ها برای تشخیص موارد زیر استفاده کرد :
1. پارگی تاندون ها
2. پارگی عضلات ، توده ها یا تجمعات مایع
3. پیچ خوردگی یا پارگی رباط ها
4. التهاب یا مایع در مفاصل
5. تغییرات اولیه آرتریت روماتوئید
6. تحت فشار قرار گرفتن عصب نظیر سندرم کارپالتانل
7. تومور های خوش خیم و بد خیم بافت نرم
8. سیست های گانگلیون
9. هرنی ها
10. جسم خارجی در بافت نرم نظیر شیشه
11. اختلالات عضله گردن
12. توده های بافت نرم در کودکان
لازم به ذکر است در این پروسه از اشعه یونیزان استفاده نمیکند.