سونوگرافی Transabdominal


در سونوگرافی Transabdominal به عنوان يك روش غير تهاجمي، معمول و راحت، ترانس دیوسر بر روی قسمت های مختلف شکم به عقب و جلو هدایت گردیده و ارگان های داخلی توسط پزشک مشاهده میگردند. در این روش ، کبد ، کیسه صفرا ، طحال ، پانکراس ، کلیه ها و مجاری ادراری پاراآئورت و آدرنال ، مثانه ، رحم و تخمدان ها مشاهده میگردد. برای مثال در خانمی که بدلیل فیبروئید بزرگ رحمی مراجعه نموده است، با این روش میتوان به تشخیص رسید.