نام و نشان :دكتر كارن هاشمي   نام و نشان : آقای رضا محمودزاده نام و نشان : خانم الناز داداش وند
مسئولیت : مدير مؤسسه تصويربرداري دكتر هاشمي   مسئولیت : مسئول IT مسئولیت : کارشناس رادیولوژی
مدرک تحصیلی :دانشجوي دكتراي عمومي   مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
 
   

 

 

 
نام و نشان : خانم الهه آقابیگ   نام و نشان : خانم نسرین تهرانی  
مسئولیت : پذیرش   مسئولیت : پذیرش  
مدرک تحصیلی : کارشناس   مدرک تحصیلی : کارشناس